บริการประชาชน

บริการประชาชน

SANDBOX PROGRAMME

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยโปรแกรม Sandbox

 1. ผู้เดินทางจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกเดินทาง โดยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวีคซีน
 2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนได้
 3. ผู้เดินทางจะต้องเดินทางจากประเทศที่ได้รับอนุญาต (เยอรมนีได้รับอนุญาต) โดยต้องพำนักในประเทศดังกล่าวอย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

 

PHUKET

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่า หรือ Re-Entry Permit เข้าประเทศไทย เว้นแต่ท่านจะเดินทางโดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ดูข้อมูลเพิ่มเติม "การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า"
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยต้องบินตรงจากต่างประเทศไปยังภูเก็ต (ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิได้)
 4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 5. เอกสารยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate อย่างน้อย 7 คืน
  • สามารถเลือกเข้าพักที่โรงแรม SHA+ ใน จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ จ.กระบี่
  • ต้องเลือกพักในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพียงจังหวัดเดียว
  • เข้าพักโรงแรมเดียว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox
  • หากอยู่ในไทยไม่ถึง 7 วัน สามารถจองที่พักตามจำนวนวันที่พำนักได้ โดยต้องมีตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางออกจากประเทศไทยมาแสดง
 6. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
 7. หลักฐานการชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 2 ครั้ง (สำหรับพำนัก 7 คืน) เช่น หลักฐานใบเสร็จจากระบบ PSAS https://www.thailandpsas.com/

ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนทำการลงทะเบียน COE หากชาวต่างชาตินั้นไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้สิทธิการได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย

 1. ติดตั้งระบบติดตามหรือ application ตามที่กำหนด
 2. เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ โดยรถของโรงแรมที่จองไว้แล้ว
 3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง (กรณีอยู่ ภูเก็ต/พังงา/กระบี่ 7 คืน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. ต้องอยู่ใน ภูเก็ต/พังงา/กระบี่ ไม่น้อยกว่า 7 คืน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

 

วันที่ 0 หรือ 1 

 

วันที่ 0 หรือ 1

 

วันที่ 6–7

 

หลังวันที่ 7

ตรวจเชื้อ
RT-PCRครั้งแรกที่สนามบินภูเก็ต

 

 

เช็คอินโรงแรม SHA + ในภูเก็ต/พังงา/กระบี่
หากผลตรวจเป็นลบ
ผู้เดินทางสามารถเดินทางท่องเที่ยวใน พื้นที่นั้นได้

 

ตรวจเชื้อRT-PCR ครั้งที่ 2

 

สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้

 

 

 

shaba

PCR_test_PS   

 

SAMUI

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่า หรือ Re-Entry Permit เข้าประเทศไทย เว้นแต่ท่านจะเดินทางโดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ดูข้อมูลเพิ่มเติม "การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า"
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยต้องบินตรงจากต่างประเทศไปยังเกาะสมุย (สามารถเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปเกาะสมุยได้ตามเที่ยวบินที่กำหนด คือ PG 51xx)
 4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 5. เอกสารยืนยันการจองโรงแรม SHA+ อย่างน้อย 7 คืน
  • เข้าพักในโรงแรม SHA+ ในเกาะสมุยเป็นโรงแรมแรก โดยมิได้จำกัดจำนวนคืน
  • จากนั้นสามารถเปลี่ยนไปเข้าพักในโรงแรม SHA+ อื่นบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงันได้
  • สามารถเปลี่ยนแปลงที่พักในช่วง 7 วันแรกได้สูงสุด 3 โรงแรม
  • หากอยู่ในไทยไม่ถึง 7 วัน สามารถจองที่พักตามจำนวนวันที่พำนักได้ โดยต้องมีตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางออกจากประเทศไทยมาแสดง
 6. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
 7. หลักฐานการชำระค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 2 ครั้ง (สำหรับพำนัก 7 คืน) เช่น หลักฐานใบเสร็จจากระบบ PSAS https://www.thailandpsas.com/

ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนทำการลงทะเบียน COE หากชาวต่างชาตินั้นไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้สิทธิการได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง

 1. ติดตั้งระบบติดตามหรือ application ตามที่กำหนด
 2. เดินทางจากสนามบินเกาะสมุยไปยังโรงแรม โดยรถที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. ต้องอยู่ในพื้นที่เกาะสมุย ไม่น้อยกว่า 7 คืน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัด ๆ ได้

 

วันที่ 0 หรือ 1 

 

วันที่ 1-7

 

วันที่ 6-7

 

วันที่ 7

เช็คอินโรงแรม SHA+ พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก

 

 

หากมีผลตรวจเป็นลบ สามารถทำกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดได้ และสามารถเปลี่ยนไปพักโรงแรม SHA+ ที่อื่นบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงันได้ โดยสามารถพักสูงสุดได้ทั้งหมด 3 โรงแรม

 

เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พัก

 

 

 

สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้

 

SHA__booking