บริการประชาชน

บริการประชาชน

กงสุลสัญจร รอบพิเศษ ครั้งที่ 1
24 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองชตุทท์การ์ท (
Stuttgart)

         

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีกำหนดจัดกงสุลสัญจร รอบพิเศษ ประจำปี 2564 :

 

สถานที่    Bürgerservicezentrum West, Bebelstraße 22, 70193 Stuttgart

             Saal: Otto Herbert Hajek

 

วัน/เวลาการให้บริการ    วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:30 – 17:00 น.

 

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

          ผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรทุกคน ต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้ารับบริการ

          - ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)

          หรือ

          - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

 

งานกงสุลที่เปิดให้บริการ

  1. หนังสือเดินทาง

    ต้องจองคิวล่วงหน้า (โปรดเลือกบริการ: "กงสุลสัญจร 24 กรกฎาคม 2564" และเลือกวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และเลือกเวลาที่ท่านสะดวก/ เวลาที่ยังว่างอยู่)

  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. รับรองนิติกรณ์เอกสาร หนังสือมอบอำนาจ (ให้คำปรึกษาแนะนำ และรับคำร้องเท่านั้น)
  4. จดทะเบียนคนเกิด หรือ สูติบัตร (รับคำร้องล่วงหน้าทางอีเมล์ เพื่อรับสูติบัตรในวันจัดกงสุลสัญจร)

กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากประกาศ (โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ)