บริการประชาชน

บริการประชาชน

การรับรองเอกสารทางการค้าเยอรมัน

 

เอกสารทางการค้าเยอรมัน (ทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้องมาก่อน เช่น จากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้า (IHK) หรือ สำนักงานระดับรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น หรือศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารทางการค้าเยอรมันที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันมาก่อน

หากเอกสารการค้ามีคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยด้วย ต้นฉบับกับคำแปลต้องเย็บติดกัน และล่ามผู้แปลต้องเซ็นชื่อกำกับมุมที่เอกสารเย็บติดกันดัวย

หากเป็นคำแปลภาษาอังกฤษ ลายมือชื่อล่ามต้องได้รับการรับรองจากโนตารี่พับลิค และลายมือชื่อของโนตารี่พับลิคต้องได้รับการรับรองจากศาลที่โนตารี่พับลิคผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนศาล ตามลำดับ หากเป็นคำแปลภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลจากล่าม/นักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล ในกรณีนี้ไม่ต้องนำลายมือชื่อของล่ามภาษาไทยไปให้โนตารี่พับลิคหรือศาลรับรองแต่อย่างใด สถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายชื่อล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลอยู่แล้ว

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 • คำร้องนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) (ดาวน์โหลด)
 • เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือจากบริษัท (ที่เป็นเจ้าของเอกสาร) ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอรับรองเอกสาร (โดยระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ/ชนิดของเอกสาร และจำนวนเอกสารที่ต้องการรับรอง เป็นต้น)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัว (Personalausweis) ของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้ลงนามในหนังสือของบริษัทข้างต้น 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/รายการ
 • ซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง และติดแสตมป์ 4.05 ยูโร (กรณีที่ต้องการรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การยื่นคำร้อง
  1. 1.1  ยื่นทางไปรษณีย์ : ส่งคำร้องและเอกสารที่ต้องใช้ตามรายการข้างต้น มาทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
   1. Königlich Thailändisches Generalkonsulat - Legalisierungsabteilung/ แผนกนิติกรณ์
   2. Törringstr. 20, 81675 München
   3. (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)
  2. 1.2  ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก : จะต้องแจ้งขอทำนัดหมายล่วงหน้า เพื่อมายื่นคำร้องและเอกสารตามรายการข้างต้นเท่านั้น (จากนั้น จึงจะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ามารับเอกสารที่รับรองนิติกรณ์แล้วคืนอีกครั้ง) ได้ที่
   1. โทรศัพท์ หมายเลข  089 944 677-113 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14:00 - 17:00 น.) หรือ
   2. อีเมล ที่    legalization.MUC@mfa.mail.go.th  

 2. การรับคืนเอกสารที่รับรองนิติกรณ์แล้ว
  1. 2.1  กรณีประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการรับรองนิติกรณ์เอกสาร และส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์  อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
  2. 2.2  กรณีประสงค์จะมารับเอกสารคืนด้วยตนเอง : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวัน-เวลาให้เข้ามาดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการรับรองเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม และรับเอกสารคืนในคราวเดียวกัน ต่อไป

ค่าธรรมเนียม 

15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/รายการ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)