บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 152 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (เพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี)
(Long Stay Visa 10 years)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการพักผ่อนระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ได้รับการตรวจลงตราจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้สูงสุด 10 ปี และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง

 1. ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์

 2. ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องมีสัญชาติและหนังสือเดินทางของประเทศต่อไปนี้
  • ออสเตรเลีย
  • เดนมาร์ก
  • เยอรมนี
  • ฟินแลนด์
  • ฝรั่งเศส
  • อิตาลี
  • ญี่ปุ่น
  • แคนาดา
  • เนเธอร์แลนด์
  • นอร์เวย์
  • สวีเดน
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • สหรัฐอเมริกา
  • สหราชอาณาจักร

 3. ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องมีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

  หรือ

 4. มีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทและมีรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท โดยภายใน 1 ปี จะต้องมีเงินฝากประจำในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

 5. ให้คงเงินในหัวข้อ (c) หรือ (d) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถอนเงินนั้นได้ทั้งนี้ จะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งการถอนเงินฝากจะถอนได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยานพาหนะและการศึกษาของบุตร ในประเทศไทยเท่านั้น
อายุวีซ่า

5 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

5 ปี นับตั้งแต่เดินทางเข้าครั้งแรก (และสามารถขอขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรออกไปได้อีก 5 ปี) รวมพำนักได้ 10 ปี

ค่าธรรมเนียม

350 ยูโร (เงินสด)

เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า + สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 3 ฉบับ

 2. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 3 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ และในประเทศไทยด้วย 1 คน (ระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)

 3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

 4. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)

 5. หลักฐานด้านการเงินจากธนาคารในประเทศไทย (3 ฉบับ)
  • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคาร พร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคาร
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • เอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
   หรือ
  • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคาร พร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคาร
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • เอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท
  • หนังสือรับรองรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท

 6. หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (ตัวจริง) อายุไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)

 7. ใบรับรองแพทย์จากหมอประจำครอบครัว (Hausarzt) อายุไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ) กรุณาดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ที่นี่

 8. สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพในต่างแดนจากบริษัทประกันที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาในประเทศไทย ( ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด)  3 ฉบับ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ longstay.tgia.org.
  ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันสุขภาพในต่างแดนจะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (Outpatient) ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท (หรือ 1,300 ยูโร)
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (Inpatient) ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (หรือ 13,000 ยูโร)

 9. สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)
โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราแสดงเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมถึงเชิญผู้ขอรับการตรวจลงตรามาสัมภาษณ์ได้

• ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส หรือบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีของผู้ขอรับการตรวจลงตรา สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Imigrant O-X) ได้เช่นกัน ทั้งนี้ คู่สมรส (ไม่จำกัดอายุ) จะต้องนำสำเนาทะเบียนสมรส (Heiratsurkunde) 1 ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 1 -8 มายื่นด้วย สำหรับบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี จะต้องนำสำเนาสูติบัตร (Geburtsurkunde) 1 ฉบับ และเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 1 -4 และข้อ 8 มายื่นด้วย พร้อมค่าธรรมเนียมเงินสด

• สำหรับผู้ขอรับการตรวจลงตราบางสัญชาติอาจจำเป็นต้องยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีวิธีพิจารณาพิเศษและจะต้องยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

ข้อควรทราบอื่น ๆ

• สิทธิประโยชน์ของผู้ถือวีซ่า Long Stay O-X

 • สามารถทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (ตามรายชื่อที่กระทรวงแรงงานกำหนด) ได้
 • สามารถครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล (ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ไทยกำหนด) ได้
 • สามารถครอบครองอาคารชุด (Condominium) (ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดไทยกำหนด) ได้

• บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่นสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่า Non-Immigrant O-X ได้

• บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant O-X สามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้ ทั้งนี้ วีซ่าของคู่สมรสและบุตรจะถูกเปลี่ยนตามผู้ถือวีซ่าหลักด้วย อย่างไรก็ดี คู่สมรสมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant O-X สำหรับตนเองได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วน

• หากคู่สมรสและบุตรมีคุณสมบัติการขอวีซ่า Non-Immigrant O-X ไม่ครบถ้วน สามารถยื่นของวีซ่า Non-Immigrant ประเภทอื่น เพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยกับผู้ถือวีซ่าหลักประเภท Non-Immigrant O-X ได้

• ผู้ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant O-X จะต้องรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) ทุก 90 วัน

• ผู้ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant O-X จะต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) ด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าทุกปี 

• การอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรของผู้ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant O-X สามารถถูกเพิกถอนได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ถือวีซ่าไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินตามกำหนดได้ เช่น
  • มีเงินฝากประจำในบัญชีเหลือน้อยกว่า 3 ล้านบาท ณ วันสิ้นปีแรกที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักร
  • มีเงินฝากประจำในบัญชีเหลือน้อยกว่า 1.5 ล้านบาท ณ วันสิ้นปีที่สองที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักร และ/หรือเงินถูกใช้นอกประเทศไทย
 • ผู้ถือวีซ่าไม่สามารถแสดงหลักฐานประกันสุขภาพได้
 • ผู้ถือวีซ่ามีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศไทย
 • ผู้ถือวีซ่าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ผู้ถือวีซ่าจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ 5 ปี หลังจากนั้นจะสามารถขอต่อเวลาพำนักในประเทศไทยต่อไปได้อีก 5 ปี (สามารถต่อได้ครั้งเดียว อีก 5 ปี รวมไม่เกิน 10 ปี) และสามารถขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (Re-entry Permit) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) ในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่าจะต้องรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Office) ทุก 90 วัน
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th