บริการประชาชน

บริการประชาชน

วีซ่าประเภท Smart

 

Smart Visa คือ วีซ่าที่ออกให้กับบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้าไปทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ Smart Visa จะถูกเสนอให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของธุรกิจ หรือนักลงทุนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้าไปทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: