บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 96 view

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว รหัส MT หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O - MT

(Tourist MT and Non-Immigrant O - MT)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล 

สำหรับการรักษาระยะสั้น ผู้ยืนคำร้องสามารถขอวีซ่าประเภท Tourist รหัส MT ซึ่งเข้าประเทศไทยได้ 1 ครั้ง และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน

สำหรับการรักษาระยะยาว ผู้ยืนคำร้องสามารถขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant O รหัส MT ซึ่งเข้าประเทศไทยได้ 1 ครั้ง และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

Tourist MT : 60 วัน ต่อครั้ง

Non-Immigrant O - MT : 90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

Tourist MT : 35 ยูโร (เงินสด)

Non-Immigrant O - MT : 70 ยูโร (เงินสด)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำหนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• หนังสือจากโรงพยาบาล ยันยันการเข้ารับการรักษา โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการรักษา 
เอกสารสำหรับ COE

  • สำเนาหนังสือรับรอง Confirmatin Letter (แบบฟอร์ม “DHSS/AHQ 1”) ซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่กักตัว (Alternative Hospital Quarantine / AHQ) กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และมีตราประทับรับรองจากกรมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
    → หากผู้ป่วยมีผู้ติดตาม ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
    • แบบฟอร์ม DHSS/ AHQ 2 ที่กรอกโดยผู้ป่วย และประทับตราโดยกระทรวงสาธารณสุข 
    • ผู้ร่วมเดินทางทุกคนต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าต่างหาก

(กรุณาประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอรับแบบฟอร์มข้างต้น)

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า หรือยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th