บริการประชาชน

บริการประชาชน

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(Transit Visa)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. รหัส TS (Transit) สำหรับการเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพื่อต่อไปยังประเทศที่สาม 
  2. รหัส S (Sport) สำหรับการเข้าร่วมงานกีฬาในราชอาณาจักร
  3. รหัส C (Crew) สำหรับผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร 
อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

6 เดือน (2/ 3/ 4 Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

30 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

30 ยูโร (เงินสด) สำหรับ Single Entry

60 ยูโร (เงินสด) สำหรับ 2 Entries

90 ยูโร (เงินสด) สำหรับ 3 Entries

120 ยูโร (เงินสด) สำหรับ 4 Entries

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางไปและออกจากประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 1 ฉบับ

• สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีจะต้องมีสำเนาสูติบัตรมาแสดงเพิ่มเติม รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย (บุคคลดังกล่าวต้องลงนามในแบบฟอร์มขอวีซ่า) ทั้งนี้ เด็กแต่ละคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ชุด

สำหรับรหัส TS (Transit)

  • สำเนาหลักฐานยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 โดยช่วงการอยู่ในประเทศไทยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
  • หากจำเป็น: วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

สำหรับรหัส S (Sport)

  • หนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานกีฬาในประเทศไทย

สำหรับรหัส C (Crew)

  • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร เช่น บัตรประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะ หรือบัตรประจำตัวลูกเรือ
โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• สำหรับผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักรไม่เกิน 12 ชั่วโมง และจะรอเฉพาะในพื้นที่ Transit-Lounge ของท่าอากาศยาน เพื่อต่อเที่ยวบินไปยังประเทศที่ 3 จะไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า แต่หากระยะเวลารอต่อเครื่องบินไปยังประเทศที่ 3 นานกว่า 12 ชั่วโมง จำเป็นจะต้องขอวีซ่าด้วย