บริการประชาชน

บริการประชาชน

การจองคิวออนไลน์เพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa)

 

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย และทราบประเภทการตรวจลงตราที่ต้องการขอจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แล้ว สามารถไปยื่นเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

กรณีเคยลงทะเบียนและมีบัญชีผู้ใช้ในระบบทำนัดหมายออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เรียบร้อยแล้ว กรุณาเลือก  จากนั้นเลือกประเภทบริการเป็น "การตรวจลงตรา (วีซ่า)"

กรณียังไม่เคยลงทะเบียนและยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบทำนัดหมายออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ กรุณาเลือก  

คำแนะนำวิธีการทำนัดหมายออนไลน์ กรุณาเลือก  

หมายเหตุ:

  • รายชื่อประเทศ/สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่ 

  • ผู้ยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารขอรับการตรวจลงตราให้ครบถ้วน พร้อมยื่นเอกสารดังกล่าวและค่าธรรมเนียมขอรับการตรวจลงตราในวันที่นัดหมาย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำร้องถูกปฏิเสธการตรวจลงตรา
    → ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอรับการตรวลงตรา กรุณาเลือก ประเภทการตรวจลงตรา

  • ผู้ยื่นคำร้องควรเผื่อเวลาระหว่างวันที่ได้รับการตรวจลงตรา กับวันที่จะออกเดินทางไปประเทศไทยไว้ประมาณ 14 วัน เนื่องจากหลังได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเรื่องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ต่อไป
    → ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) สำหรับคนต่างชาติ กรุณาคลิก ที่นี่