โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2565

| 316 view

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจะจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12-18 ปี เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ
  2. สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน google form ตาม URL และ QR Code ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
  3. กระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณาผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 40 คน โดยจะพิจารณาผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

poster_โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น_ประจำปี_2565

เอกสารประกอบ

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น_ประจำปี_2565.pdf