วันหยุด/ ติดต่อเรา

วันหยุด/ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

Törringstraße 20, 81675 München

 

สำนักงาน

สำนักงาน ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-0
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-107
อีเมล : thaiconsulate.MUC@mfa.mail.go.th

 

ฝ่ายกงสุล

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง : +๔๙ (๐) ๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘
หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

ฝ่ายกงสุล ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
เวลา 09.00 - 13.00 น. : เป็นเวลาให้บริการผู้ขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
เวลา 14.00 - 17.00 น. : เป็นเวลาให้บริการทางโทรศัพท์
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-115
อีเมลกลางฝ่ายกงสุล : consular.MUC@mfa.mail.go.th

งานในฝ่ายกงสุล เวลาให้บริการ
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ อีเมล
หนังสือเดินทาง

09.00 - 13.00 น.

รับเล่มหนังสือเดินทาง 14.00 - 15.00 น.

+49 (0) 89 944 677-111

14.00 - 17.00 น.

passport.MUC@mfa.mail.go.th

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

09.00 - 13.00 น.

+49 (0) 89 944 677-113

14.00 - 17.00 น.

legalization.MUC@mfa.mail.go.th

บัตรประจำตัวประชาชน

09.00 - 13.00 น.

+49 (0) 89 944 677-114

14.00 - 17.00 น.

registration.MUC@mfa.mail.go.th

ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว

09.00 - 13.00 น.

+49 (0) 89 944 677-114

14.00 - 17.00 น.

registration.MUC@mfa.mail.go.th

การตรวจลงตรา (วีซ่า)

09.00 - 13.00 น.

รับเล่มหนังสือเดินทาง 14.00 - 15.00 น.

+49 (0) 89 944 677-112

14.00 - 17.00 น.

visa.MUC@mfa.mail.go.th

COE คนไทย

บริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://coethailand.mfa.go.th

+49 (0) 89 944 677-114

14.00 -17.00 น.

coe.MUC@mfa.mail.go.th

COE คนต่างชาติ

บริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://coethailand.mfa.go.th

+49 (0) 89 944 677-112

14.00 - 17.00 น.

coe.MUC@mfa.mail.go.th

หมายเหตุ : ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องจำกัดการให้บริการด้านกงสุล จึงขอความกรุณาผู้ประสงค์รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น