ติดต่อเรา/ วันหยุด

ติดต่อเรา/ วันหยุด

31,487 view

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

Törringstraße 20, 81675 München

สำนักงาน

ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-0
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-107
อีเมล : [email protected]

ฝ่ายกงสุล

ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
เวลา 09.00 - 13.00 น. : เป็นเวลาให้บริการผู้ขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
เวลา 14.00 - 17.00 น. : เป็นเวลาให้บริการทางโทรศัพท์
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-115
อีเมล : [email protected]

ในกรณีฉุกเฉิน : +๔๙ (๐) ๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘
หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหาย

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

หนังสือเดินทาง

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง: 14.30 - 15.30 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-111

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49 (0) 89 944 677-113

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-114

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ