บริการประชาชน

บริการประชาชน

4,274 view

คำแนะนำสำหรับคนไทยกรณีฉุกเฉิน

 

 

help

งานช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

วันทำการ : ทุกวัน

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : ๒๔ ชั่วโมง

โทรศัพท์ : +๔๙ (๐) ๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘

อีเมล : [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

โปรดอ่าน หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสานสอบถามในกรณีที่คนไทยเดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว


 

กรณีถือวีซ่าระยะสั้น (ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน/ธุรกิจระยะสั้น) และหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการเดินทาง หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้ท่านทำการแจ้งความกับสถานีตำรวจเยอรมันที่ใกล้ที่สุด โดยขอให้ท่านตรวจสอบด้วยว่า บัตรประจำตัวประชาชนของท่านได้สูญหายไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากบนใบแจ้งความต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หากสูญหาย) ด้วย

หากท่านไม่ทราบหมายเลขหนังสือเดินทางและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วนให้ทราบล่วงหน้าด้วย เพื่อการเตรียมการในการทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินให้ท่าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะทำการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ตามแต่กรณีเพื่อให้ท่านใช้ในการเดินทางเร่งด่วนต่อไป โดยท่านจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องและทำเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ด้วยตนเองและจะได้รับเอกสารภายในวันเดียวกันกับวันที่มาทำ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. แบบคำร้องและหนังสือยืนยันเพื่อขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลด)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากไม่มีมาแสดงจะต้องทำการแจ้งความบัตรประชาชนสูญหายกับทางสถานีตำรวจด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถใช้แทนได้)
  3. ใบแจ้งความที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
  5. เอกสารแสดงเหตุจำเป็นที่ต้องใช้หนังสือเดินทางเร่งด่วน เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
  6. เอกสารอื่น ๆ ตามแต่กรณี

กรณีให้ความช่วยเหลือ

หากบุคคลสัญชาติไทย มีเหตุฉุกเฉินทำให้ได้รับความเดือดร้อนต่อสวัสดิภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน เช่นกรณีเจ็บป่วยหนัก, ประสบอุบัติเหตุ, เสียชีวิต, ถูกตำรวจจับกุม, ถูกล่อลวงหรือถูกลักทรัพย์ ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนี หรือ ขณะพำนักในประเทศเยอรมนีแล้วได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามแต่กรณี

หมายเหตุ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องสิทธิพำนักในเยอรมนี และ เรื่องขัดแย้งกับกฎหมายเยอรมันได้