บริการประชาชน

บริการประชาชน

2,332 view

การรับรองชื่อภาษาไทย

 

หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในเยอรมนี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้ กรุณาติดต่อสอบถามและนัดหมายวันเวลายื่นคำร้องล่วงหน้า 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 • ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)

ค่าธรรมเนียม  หนังสือรับรองชื่อภาษาไทย ฉบับละ 15 ยูโร


หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

 

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอ ยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนีจริง โดยท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น และสามารถติดต่อขอทำนัดหมายวัน-เวลาเข้ามายื่นคำร้อง ได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • คำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนีฉบับปัจจุบัน (aktuelle Meldebestätigung) 2 ชุด

(ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

ค่าธรรมเนียม  หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต ฉบับละ 15 ยูโร


หนังสือรับรองความประพฤติ

 

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดย

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2205-2167-9
โทรสาร : +66 (0) 2205-1295

อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]

โดยสามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

การพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน  2 ชุด ซึ่งสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนัดหมายวัน-เวลาเข้ามาดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้

เอกสารประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือ

 • คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel หรือ Meldebestätigung) 1 ชุด
 • รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

ค่าธรรมเนียม  แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ ชุดละ 15 ยูโร