บริการประชาชน

บริการประชาชน

8,583 view

การรับรองเอกสารราชการเยอรมัน
และ เอกสารทางการค้าเยอรมัน 
พร้อมคำแปล
เพื่อใช้ยื่นต่อหน่วยงานไทย

เอกสารราชการเยอรมัน

เอกสารราชการเยอรมันที่จะนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานในประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เอกสารดังกล่าวควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และนำไปแปลเป็นภาษาไทยโดยล่าม/นักแปลภาษาไทยที่รับรองโดยศาลเยอรมัน ก่อน 

จากนั้นจึงนำมายื่นขอรับรองเอกสารต่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยต่อไป

ตัวอย่างของเอกสารราชการเยอรมันที่ต้องได้รับการรับรองมาก่อน คือ

 • ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน (Heiratsurkunde)
 • คำพิพากษาหย่า (Scheidungsurteil)

ข้อสังเกต 

 • เอกสารสำคัญที่ออกจากเมือง (Gemeinde/ Stadt) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครอง (Kreis) ต้องได้รับการรับรองจาก “สำนักงานบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของเขต” (Kreisverwaltung/ Landratsamt) ก่อน แล้วจึงนำไปรับรองที่ “สำนักงานบริหารปกครองมลรัฐ” (Regierungspräsidium/ Bezirksregierung/ Regierung)
  รายละเอียดสำนักงานบริหารปกครางมลรัฐ ในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลติดต่อหน่วยงานรับรองเอกสารราชการเยอรมัน
 • เอกสารเกี่ยวกับการหย่า (Scheidungsurteil) หรือเอกสารคำพิพากษาอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องนำไปรับรองลายมือชื่อจากศาลสูงของแต่ละรัฐ (Landgericht)

 

เอกสารทางการค้าเยอรมัน

เอกสารทางการค้าเยอรมัน (ทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้องมาก่อน เช่น สำนักงานระดับรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น หรือศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารทางการค้าเยอรมันที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันมาก่อน

คำแปลภาษาไทย

หากเอกสารมีคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ต้นฉบับกับคำแปลต้องเย็บติดกัน และล่ามผู้แปลต้องเซ็นชื่อกำกับมุมที่เอกสารเย็บ
ติดกันดัวย

หากเป็นคำแปลภาษาอังกฤษ ลายมือชื่อล่ามต้องได้รับการรับรองจากโนตารี่พับลิค และลายมือชื่อของโนตารี่พับลิคต้องได้รับการรับรองจากศาลที่โนตารี่พับลิคผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนศาล ตามลำดับ

หากเป็นคำแปลภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลจากล่าม/นักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาล ในกรณีนี้ไม่ต้องนำลายมือชื่อของล่ามภาษาไทยไปให้โนตารี่พับลิคหรือศาลรับรองแต่อย่างใด สถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายชื่อล่ามภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลอยู่แล้ว


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 • คำร้องนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) (ดาวน์โหลด)

 • เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 • กรณีผู้ยื่นคำร้องชาวไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อม สำเนาบัตรสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) ของผู้ยื่นคำร้องชาวไทย 1 ชุด

 • กรณีผู้ยื่นร้องชาวต่างชาติ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเยอรมัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำร้องชาวต่างชาติ  1 ชุด

 • กรณีเอกสารทางการค้า หนังสือจากบริษัท (ที่เป็นเจ้าของเอกสาร) ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอรับรองเอกสาร (โดยระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ/ชนิดของเอกสาร และจำนวนเอกสารที่ต้องการรับรอง เป็นต้น)

 • กรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้เป็นเจ้าของเอกสาร หน้งสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย/เยอรมัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด


ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. โปรดส่งเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางล่วงหน้าทางอีเมล  [email protected]
  หรือส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบล่วงหน้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

          Legalisierungsabteilung/ แผนกนิติกรณ์
          Königlich Thailändisches Generalkonsulat 
          Törringstr. 20
          81675 München
 2. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารของท่านครบถ้วน

 3. ทำนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องและรับเอกสารด้วยตนเอง

 

       หมายเหตุ

 1. การส่งสำเนาเอกสารมาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น
 2. ขอความกรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมาในซอง และ โปรดงดการแนบค่าธรรมเนียมมาในซองที่ส่งไปรษณีย์
 3. สถานกงสุลใหญ่ฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในการสูญหายที่เกิดระหว่างการส่งไปรษณีย์ มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ
 4. หากไม่ได้ส่งเอกสารให้ตรวจสอบล่วงหน้า สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง/เอกสารไม่ครบ/มีการยื่นคำร้องจำนวนหลายนิติกรณ์ จนไม่อาจจะทำให้บริการเสร็จสิ้นในเวลาที่จองมา
 5. ในกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ทางการฝ่ายเยอรมัน สถานกงสุลใหญ่ฯอาจไม่สามารถทำการรับรองเอกสารให้กับผู้ร้องได้เช่นกัน

 


การนัดหมายออนไลน์

หลังการส่งเอกสารทางอีเมล [email protected] และ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ร้องสามารถทำการจองคิวออนไลน์ เพื่อยื่นคำร้องและเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 • สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก   ก่อนทำการจองคิวออนไลน์
รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU

 

 • หากเคยสมัครสมาชิกแล้ว กรุณากด   เพื่อจองคิวนัดหมายและเลือกบริการ "รับรองเอกสาร/มอบอำนาจฯ/
  หนังสือยินยอม"
รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0


รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและการใช้ระบบคิวออนไลน์ สามารถดูได้ที่:   สำหรับระบบจองคิวออนไลน์

 • ในวันเวลานัดหมาย ให้นำคำร้องและเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปล ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้คุณรับทราบเบื่้องต้นทางอีเมลในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร และสำเนาเอกสารต่างๆ ตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้คุณรับทราบ

 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 • สามารถรอรับเอกสารคืนภายในวันเดียวกัน
 1.  

การนำเอกสารไปยื่นต่อหน่วยงานไทยในประเทศไทย

หากต้องการนำเอกสารไปยื่นต่อหน่วยงานไทย (เช่น การยื่นทะเบียนสมรสเยอรมัน, คำพิพากษาหย่าจากศาลเยอรมัน ในการแจ้งสถานะภาพสมรส ต่ออำเภอ หรือ สำนักงานเขต) ต้องนำเอกสารไปทำการรับรองนิติกรณ์เอกสารอีกครั้งที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือ สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งาน

สามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารต่างๆ ได้ ที่นี่

ดังนั้น ควรสอบถามหน่วนงานไทยที่ท่านต้องการนำเอกสารไปยื่นล่วงหน้าว่า จะต้องนำเอกสารไปทำการรับรองนิติกรณ์เอกสารอีกครั้งที่ประเทศไทยก่อนหรือไม่

ค่าธรรมเนียม

15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/ รายการ 


ข้อมูลติดต่อสำนักงานบริหารการปกครองระดับมลรัฐ ในเขตกงสุล สำหรับการรับรองเอกสารเยอรมัน

รัฐไบเอิร์น

พื้นที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Mittelfranken PF 606,
91511 Ansbach

0981 533-03

Oberfranken Ludwigstr. 20,
95420 Bayreuth
0921 604-1735
Unterfranken PF 63 49,
97013 Würzburg

0931 380-1126

0931 380-1227

Niederbayern Regierungsplatz 540,
84028 Landshut
0871 808-01
Oberbayern 80534 München 0892 176-2295
Oberpfalz 93039 Regensburg 0941 568-00
Schwaben 96145 Augsburg 0821 327-01

 

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

พื้นที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Freiburg 79083 Freiburg

0761 208-2028

0761 208-2017

Karlsruhe 76247 Karlsruhe 0721 926-3234
Stuttgart Ruppmannstr. 21,
70565 Stuttgart
0711 904-2566
Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20,
72072 Tübingen
0707 175-70