บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,277 view

เงื่อนไขการทำบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารที่ต้องเตรียม และ ค่าธรรมเนียม

 

เงื่อนไขการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บัตรเดิมหมดอายุ
 2. อายุของบัตรเหลือน้อยกว่า 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ
 3. บัตรเดิมสูญหาย / ชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือภาพถ่ายเลือนลาง
 4. เปลี่ยนสาระสำคัญบนตัวบัตรเดิม เช่น คำนำหน้านาม, ชื่อ, นามสกุล หรือที่อยู่

การทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะต้องทำที่ประเทศไทย เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมนำมายื่น

 1. กรณีบัตรหมดอายุ
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่หมดอายุไปแล้ว
  • บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) ที่มีอายุการใช้งานอยู่ หรือ หลักฐานการมีสิทธิพำนักในเยอรมนีรูปแบบอื่นๆ เช่น Fiktionsbescheinigung, Bestätigung vom Ausländerbehörde
   ข้อควรระวัง บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี หรือ Aufenthaltstitel-Karte นั้น มีอายุบัตรตามอายุของหนังสือเดินทางไทย ดังนั้น หากหนังสือเดินทางไทยของท่านหมดอายุแล้ว บัตรแสดงสิทธิพำนักฯ ของท่านจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้อีก แม้ว่าท่านจะมีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนีก็ตาม ขอให้ท่านติดต่อ Ausländerbehörde โดยเร็วที่สุด
   (ในกรณีที่บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย และไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมาแสดง ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ ท่านสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ เมื่ออายุของบัตรเหลือน้อยกว่า 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ

 

 1. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย / ชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ภาพถ่ายเลือนลาง
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากมี)
  • หนังสือเดินทางไทยเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด(ในกรณีที่หนังสือเดินทางไทยสูญหาย ต้องมีเอกสารราชการไทยที่มีรูปหน้ามายืนยันตน เช่น ใบขับขี่ไทย เป็นต้น หากไม่มี ต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) ที่มีอายุการใช้งานอยู่ หรือ หลักฐานการมีสิทธิพำนักในเยอรมนีรูปแบบอื่นๆ เช่น Fiktionsbescheinigung, Bestätigung vom Ausländerbehörde
   ข้อควรระวัง บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี หรือ Aufenthaltstitel-Karte นั้น มีอายุบัตรตามอายุของหนังสือเดินทางไทย ดังนั้น หากหนังสือเดินทางไทยของท่านหมดอายุแล้ว บัตรแสดงสิทธิพำนักฯ ของท่านจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้อีก แม้ว่าท่านจะมีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนีก็ตาม ขอให้ท่านติดต่อ Ausländerbehörde โดยเร็วที่สุด
   (ในกรณีที่บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย และไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมาแสดง ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

 

 1. กรณีเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น คำนำหน้า / ชื่อสกุลหลังการสมรสหรือหย่า / ที่อยู่
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) ที่มีอายุการใช้งานอยู่ หรือ หลักฐานการมีสิทธิพำนักในเยอรมนีรูปแบบอื่นๆ เช่น Fiktionsbescheinigung, Bestätigung vom Ausländerbehörde
   ข้อควรระวัง บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี หรือ Aufenthaltstitel-Karte นั้น มีอายุบัตรตามอายุของหนังสือเดินทางไทย ดังนั้น หากหนังสือเดินทางไทยของท่านหมดอายุแล้ว บัตรแสดงสิทธิพำนักฯ ของท่านจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้อีก แม้ว่าท่านจะมีสิทธิพำนักถาวรในเยอรมนีก็ตาม ขอให้ท่านติดต่อ Ausländerbehörde โดยเร็วที่สุด
   (ในกรณีที่บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย และไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมาแสดง ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน
  • สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 1 ชุด เช่น สำเนาทะเบียนบ้านใหม่ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่, สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) และ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช. 5) อย่างละ 1 ชุด ในกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อสกุล หลังการสมรสหรือหย่า

ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร