บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,793 view

จดทะเบียนหย่า (ตามกฎหมายไทย)

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนทะเบียนราษฎร์

 

เอกสารที่ต้องนำมายื่น

ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน คนละ 1 ชุด ดังนี้

  1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ดาวน์โหลด)
  2. หนังสือสัญญาหย่า (ดาวน์โหลด)
  3. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสตัวจริง คนละ 1 ชุด
  4. ทะเบียนการสมรสตัวจริง คนละ 1 ชุด
  5. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  7. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
  8. สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) 1 ชุด
  9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานบุคคลจำนวน 2 คน คนละ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม    ไม่เสียค่าธรรมเนียม (ท่านจะได้รับใบสำคัญการสมรสคนละ 1 ชุด)

ผู้ร้องจะได้รับใบสำคัญการหย่าฉบับจริงจากสถานกงสุลใหญ่ฯ คนละ 1 ชุด และหากต้องการสำเนาทะเบียนหย่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการรับรองสำเนาถูกต้องของทะเบียนหย่าให้ โดยมีค่าธรรมเนียม 15 ยูโร / ฉบับ (สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ทำรับรองสำเนาถูกต้องของทะเบียนหย่าอย่างน้อย 1 ฉบับ )

หมายเหตุ

  • ก่อนการจดทะเบียนหย่า บันทึกฐานะทางครอบครัวของท่านจะต้องเป็นปัจจุบัน กล่าวคือ ได้ทำการบันทึกการสมรสที่ผ่านมากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทยแล้ว