บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,483 view

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ขึ้นตอน_นสดท

ขั้นตอนที่ 1 : สำรองนัดหมาย (จองคิวออนไลน์)

ท่านที่ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสำรองนัดหมาย หรือ จองคิวออนไลน์ (โปรดคลิกที่นี่) โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วันทำการ และไม่สามารถจองคิวล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน

หมายเหตุ 

  • หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการจองคิวออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 944 677-111 (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)
  • สำหรับผู้ที่มิได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคำร้องเฉพาะกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นคำร้องและทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

หลังจากได้ทำการนัดหมายตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ท่านต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (โปรดดูที่อยู่ที่นี่) ด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และเก็บลายมือชื่อกับเจ้าหน้าที่ โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบคำร้องมาให้ครบถ้วน (โปรดดูรายการเอกสารด้านล่าง) พร้อมค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (โปรดดูค่าธรรมเนียมที่นี่)

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 - 13:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ประสงค์จะรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมซองกันกระแทกขนาด A5 และติดแสตมป์มูลค่า 4.25 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองที่อยู่ของท่าน มาเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนที่ 3 : รับหนังสือเดินทาง

คำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบและผลิตเล่ม และกระทรวงฯ จะส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางถุงเมล์การทูต ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 4 - 8  สัปดาห์ โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ 2 วิธี คือ

  1. ทางไปรษณีย์ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปยังที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเองและได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่ยื่นคำร้อง  ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 944 677-111  (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น.) อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์

  2. รับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสามารถรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 15:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
    • กรณีรับด้วยตนเอง : ท่านต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
    • กรณีบุคคอื่นรับแทน : ท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางแทนท่านได้โดยการมอบอำนาจ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องนำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร และบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หมายเหตุ : เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่อาจจะยังไม่หมดอายุ) จะถูกยกเลิกในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปใช้งานได้อีก