บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 25,299 view

การจองคิวออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทาง (อี-พาสปอร์ต)

 1. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการขอทำหนังสือเดินทาง (ตามภาพ) ก่อนทำการนัดหมายออนไลน์

Passport_12Nov21-TH


 1. สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก   ก่อนทำการจองคิวออนไลน์

  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU

  หากเคยสมัครสมาชิกแล้ว กรุณากด   เพื่อจองคิวขอทำหนังสือเดินทาง (อี-พาสปอร์ต) และเลือกบริการตามเงื่อนไข "หนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี หรือ 10 ปี" หรือ "หนังสือเดินทางฉุกเฉิน"

  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0

  รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและการใช้ระบบคิวออนไลน์ สามารถดูได้ที่:   สำหรับระบบจองคิวออนไลน์

 1. กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะสามารถสำรองนัดหมายได้

  1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมาย เพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้

  2. การนัดหมายจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน

  3. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)

  4. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้

  5. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที

  6. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

  7. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฏข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย

  8. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน

  9. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย

  10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

  11. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม