บริการประชาชน

บริการประชาชน

4,891 view

มรณบัตร (แจ้งตามกฎหมายไทย)

 

ขั้นตอนการขอมรณบัตรไทย

ขั้นตอนทะเบียนราษฎร์


เอกสารที่ต้องนำมายื่น

ก. บุคคลสัญาชาติไทย

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในเยอรมนี และญาติต้องมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ญาติสามารถมายื่นคำร้องแจ้งการเสียชีวิตด้วยตัวเอง โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้

 • คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย (ดาวน์โหลด)
 • มรณบัตรเยอรมันตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายที่ระบุสาเหตุการตายอย่างชัดเจน (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้เขียนแจ้งรายละเอียดการเสียชีวิตได้ และลงชื่อรับรองข้อเท็จจริง)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ตาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ (Meldebescheinigung) ของผู้ตาย
 • สำเนาเอกสารแสดงสถานที่ตาย และระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ตาย
 • สำเนาเอกสารวิธีจัดการศพ (เก็บ เผา ฝัง หรือ อื่น ๆ) และสำเนาเอกสารแสดงชื่อสถานที่ฌาปนกิจศพ
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้แจ้งการเสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ผู้ร้องจะได้รับมรณบัตรฉบับจริงจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และหากต้องการสำเนามรณบัตร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีค่าธรรมเนียม 15 ยูโร / ฉบับ (สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ทำรับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อย 1 ฉบับ หากทางอำเภอที่ท่านแจ้งการเสียชีวิตต้องการเก็บมรณบัตรไว้เป็นหลักฐาน ท่านจะได้มอบมรณบัตรฉบับรับรองสำเนาถูกต้องให้กับอำเภอ และยังมีมรณบัตรตัวจริงเก็บไว้กับตัว)                 

หากท่านต้องการนำอัฐิหรือศพของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย ท่านต้องยื่นขอหนังสือรับรองนำอัฐิหรือศพกลับประเทศไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย โดยมีเอกสารประกอบการยื่นขอ คือ

 • หนังสือรับทราบจากทางวัดที่จะนำอัฐิหรือศพไปไว้ที่ประเทศไทย

อนึ่ง หนังสือรับรองนำอัฐิหรือศพกลับประเทศไทยนี้ โดยปกติแล้วจะออกพร้อมกับมรณบัตรไทย ยกเว้นกรณีผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ และหากท่านต้องการนำอัฐิกลับไปด้วยตนเอง ท่านต้องติดต่อสายการบินด้วย

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร/ ฉบับ

ข. บุคคลสัญชาติเยอรมันที่สมรสกับบุคคลสัญชาติไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวเยอรมันและได้เสียชีวิตลง ต้องการนำอัฐิของคู่สมรสชาวเยอรมันกลับประเทศไทย สามารถยื่นขอหนังสือรับรองนำอัฐิกลับประเทศไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ โดยมีเอกสารประกอบที่ต้องยื่นดังนี้

 • มรณบัตรเยอรมันตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ตาย 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ สำนาทะเบียนบ้านไทยหรือบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวไทย 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากวัดที่ประเทศไทยที่จะนำอัฐิไปบรรจุไว้

และหากท่านต้องการนำอัฐิกลับไปด้วยตนเอง ท่านต้องติดต่อสายการบินด้วย

ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร/ ฉบับ