บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 35,931 view

จดทะเบียนรับรองบุตร (ตามกฎหมายไทย)

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับจดทะเบียนรับรองบุตรสำหรับบุคคลสัญชาติไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร

ขั้นตอนทะเบียนราษฎร์

 

เอกสารที่ต้องนำมายื่น

  • คำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของมารดา  พร้อมสำเนา
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของบิดา (กรณีบิดามีสัญชาติไทย)  พร้อมสำเนา
  • สูติบัตรเยอรมันของบุตร แบบหลายภาษาที่ผ่านการรับรองจาก Regierungspräsidium พร้อมสำเนา
  • สูติบัตรไทยพร้อมสำเนา
  • บัตรประจำตัวประชาชนของพยานบุคคลจำนวน 2 คน พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียม    ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา

เนื่องจากบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้น มิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา

บุตรที่มิชอบตามกฎหมายของบิดา จะเป็นบุตรที่ชอบตามกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ

  • บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่สมรส
  • ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
  • บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

ทั้งนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรมารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมด้วย และแม้บุตรจะมีอายุไม่ครบ 15 ปี ก็สามารถให้ความยินยอมได้ หากรู้และเข้าใจถึงการให้ความยินยอมหรือคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของตนได้

ในกรณีที่มารดาหรือบุตรคัดค้านว่าบิดาผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ และ ในกรณีบุตรเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา หรือมารดาเสียชีวิตแล้ว นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ นอกจากจะได้ยื่นร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้มาแสดง