บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,238 view

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมย

 

 • กรณีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุได้สูญหายไปหรือถูกขโมย ผู้ถือหนังสือเดินทางจะต้องแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมย ต่อหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ หรือ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) เพื่อให้ออกใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมย โดยต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางที่สูญหายลงไปในเอกสารใบแจ้งความด้วย

 • นำใบแจ้งความพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหรือถูกขโมย (หากมี) และเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไปยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยโดยผู้ถือหนังสือเดินทาง :

  • เป็นคนไทยที่เดินทางมาเยอรมนีระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว เช่น มาท่องเที่ยว
  • เป็นคนไทยผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนี แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทาง  
 • สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายเวลาดำเนินการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ที่

  • หมายเลขโทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-111 (วันจันทร์ - ศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 - 17.00 น. ยกเว้น วันหยุดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)
  • หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) : +๔๙ (๐) ๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘ (เฉพาะนอกเวลาราชการ)