บริการประชาชน

บริการประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

Q

บิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ สามารถมารับหนังสือเดินทางแทนผู้เยาว์ได้หรือไม่

บิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ สามารถมารับหนังสือเดินทางแทนผู้เยาว์ได้หรือไม่

A

บิดาหรือมารดาสามารถรับหนังสือเดินทางแทนผู้เยาว์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบมอบอำนาจ

บิดาหรือมารดาสามารถรับหนังสือเดินทางแทนผู้เยาว์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบมอบอำนาจ

Q

สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้อย่างช้าที่สุดเมื่อใด

สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้อย่างช้าที่สุดเมื่อใด

A

เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ควรรีบเข้ามารับเล่มโดยเร็วที่สุด หากไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางเป็นเวลาเกิน 90 วัน นับจากวันที่ทำการผลิตเล่ม หนังสือเดินทางเล่มใหม่นี้จะถูกยกเลิกในระบบโดยอัตโนมัติ

เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ควรรีบเข้ามารับเล่มโดยเร็วที่สุด หากไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางเป็นเวลาเกิน 90 วัน นับจากวันที่ทำการผลิตเล่ม หนังสือเดินทางเล่มใหม่นี้จะถูกยกเลิกในระบบโดยอัตโนมัติ

Q

หากต้องการมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง จะต้องนัดหมายวันมารับหรือไม่

หากต้องการมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง จะต้องนัดหมายวันมารับหรือไม่

A

ไม่ต้องนัดหมาย หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว สามารถเข้ามารับได้เลยในวันทำการ เฉพาะในเวลา 14.00 - 15.00 น.

ไม่ต้องนัดหมาย หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว สามารถเข้ามารับได้เลยในวันทำการ เฉพาะในเวลา 14.00 - 15.00 น.

Q

ในช่องบุคคลอ้างอิงในคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Passport จำเป็นที่จะต้องระบุหรือไม่

ในช่องบุคคลอ้างอิงในคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Passport จำเป็นที่จะต้องระบุหรือไม่

A

จำเป็น ท่านจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงสัญชาติไทย อย่างน้อย 1 คน  มิฉะนั้นระบบจะปฏิเสธไม่ให้ดำเนินการต่อ

จำเป็น ท่านจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงสัญชาติไทย อย่างน้อย 1 คน  มิฉะนั้นระบบจะปฏิเสธไม่ให้ดำเนินการต่อ

Q

หากไม่สามารถทำการนัดหมาย หรือ จองคิวออนไลน์เองได้ ยังสามารถนัดหมายทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

หากไม่สามารถทำการนัดหมาย หรือ จองคิวออนไลน์เองได้ ยังสามารถนัดหมายทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

A

ไม่ได้ เนื่องจากท่านต้องมีเอกสารยืนยันการจองคิวมาแสดง แต่หากมีปัญหาขัดข้องในขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 089-944-677-111 เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.

เอกสารการจองคิวดังกล่าว ท่านจะได้รับทางอีเมลหลังจากจองคิวออนไลน์สำเร็จแล้ว ซึ่งท่านจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และยังสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เยอรมันสำหรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์โควิดได้

ไม่ได้ เนื่องจากท่านต้องมีเอกสารยืนยันการจองคิวมาแสดง แต่หากมีปัญหาขัดข้องในขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 089-944-677-111 เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.

เอกสารการจองคิวดังกล่าว ท่านจะได้รับทางอีเมลหลังจากจองคิวออนไลน์สำเร็จแล้ว ซึ่งท่านจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และยังสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เยอรมันสำหรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์โควิดได้

Q

หลังจากยื่นคำร้องหนังสือเดินทางแล้ว ระหว่างรอเล่มใหม่ส่งมา หากหนังสือเดินทางเดิมยังไม่หมดอายุ จะสามารถใช้หนังสือเดินทางเดิมเดินทางได้หรือไม่

หลังจากยื่นคำร้องหนังสือเดินทางแล้ว ระหว่างรอเล่มใหม่ส่งมา หากหนังสือเดินทางเดิมยังไม่หมดอายุ จะสามารถใช้หนังสือเดินทางเดิมเดินทางได้หรือไม่

A

ไม่ควรเดินทางหลังจากยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากเมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบ/ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะถูกยกเลิกในระบบโดยอัตโนมัติ 

ไม่ควรเดินทางหลังจากยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากเมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบ/ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะถูกยกเลิกในระบบโดยอัตโนมัติ