การจัดงานบริการกงสุลสัญจรในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

การจัดงานบริการกงสุลสัญจรในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 405 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ.ฯ_เรื่อง_การจัดบริการกงสุลสัญจรระหว่างวันที่_14-15_พ.ค._65_ณ_เมือง_Offingen_รัฐไบเอิร์น.pdf