Media engages public and private sector representatives on “Revitalising Sustainable Economic Growth through BCG” at APEC SOM3 Informal Media Roundtable in Chiang Mai

Media engages public and private sector representatives on “Revitalising Sustainable Economic Growth through BCG” at APEC SOM3 Informal Media Roundtable in Chiang Mai

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2565

| 504 view

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ได้จัดการเสวนาโต๊ะกลมระหว่างสื่อมวลชนทั้งต่างประเทศ ในประเทศและท้องถิ่น กับผู้แทนภาครัฐและเอกชนรวมประมาณ ๕๐ คน ในหัวข้อ “การฟื้นฟูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดยมีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย ได้แบ่งปันข้อมูล สถานะและพัฒนาการของผลลัพธ์หลักของการประชุมเอเปคในช่วงการเป็นเจ้าภาพของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดัน “เป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG” ในบริบทของความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จากนั้น นายภูมิสน ประดาพล BSE Assistant Manager บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำเสนอประโยชน์ในเชิงปฏิบัติของเศรษฐกิจ BCG จากตัวอย่างโครงการทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อลดการเผาป่าและขยะทางการเกษตร และนายนครินทร์ ยาโน ผู้ก่อตั้ง ‘YANO’ วิสาหกิจท้องถิ่นด้านสิ่งทอ เล่าถึงประสบการณ์ของวิสาหกิจขนาดเล็กในการสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น เพื่อการค้าที่เป็นธรรมและการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในช่วงท้าย ดร. Akhmad Bayhaqi นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานเลขาธิการเอเปค ได้เน้นย้ำความสำคัญของแนวปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG และการทำให้ BCG อยู่ในกระแสหลักของการดำเนินธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่

ในช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีเสวนาโต๊ะกลมฯ ได้ย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนในการปฏิบัติภายหลังการรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ โดยจากมุมมองของภาคธุรกิจขนาดเล็กเห็นว่า การปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้ หากภาครัฐสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถนำ BCG ไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ จากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยมอง BCG เป็นการลงทุนสำหรับอนาคต เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน

 

On 25 August 2022, Mr. Tanee Sangrat, Director – General of the Department of Information and Ministry of Foreign Affairs Spokesperson, moderated the APEC SOM3 Informal Media Roundtable on “Revitalising Sustainable Economic Growth through BCG” with international, national and local media, private and public sector representatives in Chiang Mai.

Mr. Cherdchai Chaivaivid, Director – General of the Department of International Economic Affairs and Thailand’s APEC Senior Official, shared updates and progress, as well as insights on Thailand’s deliverables for its APEC host year, including the significance of the “Bangkok Goals on BCG Economy” for the APEC region, within the context of the unique challenges currently faced in this post-COVID-19.

Mr. Phoomson Pradaphon, BSE Assistant Manager, Siam Cement Group (SCG), illustrated the practical benefits of BCG Economy Model implementation with a concrete example of a project where SCG partnered with local communities on promoting circular practices based on the reduction of the burning of forests and agricultural waste. While Mr. Nakarin Yano, Founder and Designer of YANO, a small business owner working with communities in the textile business, shared his experiences in empowering local craftspeople towards sustainable fair trade, including environmentally-friendly practices inspired by the Sufficiency Economy Philosophy and the Sustainable Development Goals.

Dr. Akhmad Bayhaqi, Senior Analyst, APEC Secretariat, underlined the importance of supply chain practices in achieving the BCG Economy, and mainstreaming BCG into the operations of large corporations.

Through a lively exchange of views, the Roundtable highlighted the critical role of the private sector in implementation beyond the adoption of the Bangkok Goals. From the perspective of small businesses, this would be possible only if the public sector raises awareness of BCG implementation methods, practices and guidelines for small businesses. Noting the climate change crisis, all agreed that business and community mindsets must switch to viewing BCG as an investment for a more resilient and sustainable future.

ที่มา
https://www.mfa.go.th/en/content/apecmediaroundtable250865-2?page=5d5bd3da15e39c306002aaf9&%20menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b0

https://www.mfa.go.th/th/content/apecmediaroundtable250865?page=5d5bd3c915e39c306002a907&menu=5d5bd3c915e39c306002a908

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ