เกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

เกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 669 view

เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ ทอดพระเนตรเห็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ตามวิถีชิวิตและพิธีกรรมของชาวเขา คือสุกรพันธุ์พื้นเมือง ตัวเล็ก พุงลากดิน จึงพระราชทานลูกสุกรตัวผู้พันธุ์ดี พร้อมพันธุ์พืช อาหารสัตว์ เพื่อเพาะปลูก

พ.ศ. 2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว

ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้ทำการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขา เพื่อให้มีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ https://royalprojectthailand.com/maesamai