ความหมายของคำว่า “จิตอาสา”

ความหมายของคำว่า “จิตอาสา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 12,377 view

ความหมายของคำว่า“จิตอาสา ”

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้

๑) “จิต” เป็นคำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่ รู้คิด และนึก

๒) “อาสา” เป็นคำกริยา หมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำ

ดังนั้น“จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตา เปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย“ บุญ ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา ” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้

ความหมายของคำว่า “จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งใน และต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

ที่มา : https://www.facebook.com/106130694462981/posts/473074961101884/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ