หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน 1 ปี)

หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 817 view

เอกสารประกอบ

MUC_ประกาศประกันสุขภาพ_Non_O-A_1_ตค_64.pdf