การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2565

การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2565

| 474 view

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานหรือกิจกรรม ประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award มูลค่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย และกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนผ่านทางกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/