การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

24 มิ.ย. 2564

134 view

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานหรือกิจกรรม ประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award มูลค่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย และกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนผ่านทางกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/