การประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ

การประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ

26 เม.ย. 2564

387 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนทุกท่านในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คลิกปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

    

แบบฟอร์มการประกวดบทความประดับต้นไม้

 

โปสเตอร์_บทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ_1


รายะละเอียดกิจกรรมประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทย การเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และการเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทภาษาไทย
 • ประเภทภาษาเยอรมัน

รูปแบบ

เขียนบทความสั้นด้วยลายมือ บรรยายเกี่ยวกับ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทย การเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และการเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทย

บทความต้องมีความยาวไม่เกินกระดาษใบไม้ 2 ใบ ตามที่ปรากฏใน แบบฟอร์มการประกวดบทความประดับต้นไม้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ https://munich.thaiembassy.org/

ระยเวลาการส่งผลงาน

 • จัดส่งผลงานไปที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ

การส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลติดต่อใน “แบบฟอร์มการประกวดบทความประดับต้นไม้” ให้ชัดเจนและเรียบร้อย
 • ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่อยู่ ดังนี้

                   Königlich Thailändisches Generalkonsulat
                   Törringstraße 20, 81675 München

รางวัลที่จะได้รับ

 • ประเภทภาษาไทย

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 400 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลรองชนะเลิส อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 100 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในแท่นอะคริลิก
 • ประเภทภาษาเยอรมัน

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 400 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลรองชนะเลิส อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในกล่องหนังเทียม

  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 100 ยูโร พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในแท่นอะคริลิก

การประกาศผล

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://munich.thaiembassy.org/

การมอบรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และสามารถเดินทางไปรับรางวัลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

หากผู้รับรางวัลไม่สะดวกในการเดินทางไปสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับรางวัลในวันที่กำหนด ผู้รับรางวัลสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งชื่อที่ปรากฏบน
ตู้ไปรษณีย์ และที่อยู่ของผู้รับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบการชำรุด/ สูญหายของเงินและของรางวัล ที่เกิดจากการส่งทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกพิจารณาและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ผู้จัดการประกวดนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ชนะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเดียว ไม่สามารถยกรางวัลให้คนอื่น และรางวัลเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออีเมลได้ รวมถึงยินยอมให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งต่อข้อมูลติดต่อของผู้ได้รับรางวัล (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) ไปยังบุคคลที่สาม (เช่น กระทรวงการต่างประเทศไทย) ได้
 • กรณีผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลตามเงื่อนไขในข้อการมอบรางวัล หรือผู้จัดการประกวดไม่สามารถติดต่อผู้เข้าประกวดได้ ผู้จัดการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินการประกวดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ที่อยู่: Törringstraße 20, 81675 München

โทรศัพท์: 089 944 677-106 หรือ 089 944 677-0

อีเมล: thaiconsulate.MUC@mfa.mail.go.th

 

เอกสารประกอบ

โปสเตอร์_บทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ.pdf
รายละเอียดกิจกรรมประกวดบทความประดับต้นไม้เชิดชูสถาบันฯ.pdf
ใบไม้สีเหลือง.pdf
ใบไม้สีชมพู.pdf
ใบไม้สีเขียว.pdf