กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 705 view

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คัดเลือกเด็กและเยาวชนระดับประเทศเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : "Young ทำดี” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0066 (0) 2209 3547 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765

เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/surveillance

Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

young-smart-young-ทำดี

เอกสารประกอบ

ประกาศ_young_smart_2565.pdf
ใบสมัคร_-_ส่วนกลาง.pdf
ใบสมัคร_-_จังหวัด.pdf