วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 1,181 view

มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางทุกคน
(ทั้งชาวไทยและต่างชาติ)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้เดินทางทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด 

 1. ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด(ตรวจสอบหลักเกณฑ์การได้รับวัคซีนครบถ้วนได้ ที่นี่)
 2. ผู้เดินทางทุกคน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 3. ผู้เดินทางชาวต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

ผู้เดินทางที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

 1. ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การได้รับวัคซีนครบถ้วนได้ ที่นี่
 2. ก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบิน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
 3. ผู้เดินทางไม่ต้องเข้ารับการกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 4. ผู้เดินทางชาวต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

ผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 18 ปี

 1. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด
  จะได้รับสิทธิตามผู้ปกครอง
 2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ ไม่ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด ต้องแสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบิน ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 3. ผู้เยาว์อายุ 5 -17 ปี และเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครอง ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือ แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบิน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่า (หากมี)
 3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 4. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าหายจากโควิด-19 (หากมี)
 5. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบินของผู้เดินทางไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด และ ของผู้เยาว์ชาวต่างชาติที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

หมายเหตุ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินและสนามบินที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องล่วงหน้า ว่าต้องการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือไม่ สายการบินและสนามบินมีสิทธิ 
“ปฎิเสธ” หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสายการบินและสนามบิน ถึงแม้จะเข้าหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตาม

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าหายจากโควิด-19 (หากมี)

ผู้เดินทางไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด และ ผู้เยาว์ชาวต่างชาติที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบิน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ

หากพบว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อาจรวมถึงการให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

มาตรการเข้าประเทศไทย_1_ก.ค.