บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 258 view

วีซ่าเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B - Business
(Non-Immigrant B - Business)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ทำงานให้กับบริษัทในเยอรมนี และประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน เข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาที่ประเทศไทยแบบชั่วคราวตามภารกิจของบริษัท

กรณีคนต่างด้าวประสงค์จะเดินทางไปทำงานให้กับบริษัทในประเทศไทย บุคคดังกล่าวต้องขอรับการตรวจลงตราจประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส ฺฺฺB หรือ IB - Employment แทน

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

1 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด) (Single Entry)

175 ยูโร (เงินสด) (Multiple Entries)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

ในกรณี การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ (business trip):

  • เอกสารจากบริษัทในเยอรมนี:
    • (ต้นฉบับ) หนังสือนำจากบริษัท รับรองว่า บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระบุรายละเอียดและช่วงเวลาของการติดต่อธุรกิจในประเทศไทย

• เอกสารจากบริษัทในประเทศไทย:

  1. ­หนังสือจากบริษัทถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบุคคลที่ได้รับการเชิญ เหตุผลในการเชิญ และระยะเวลาภารกิจ เป็นต้น
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และ/หรือ ประทับตราสำคัญของบริษัท) ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร + สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนาม
  3. รายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. งบการเงินปีล่าสุด

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา