บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 409 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B หรือ IB - Employment
(Non-Immigrant B or IB - Employment)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ทั้งนี้ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส IB (Investment Business) ออกให้เฉพาะผู้ที่จะลงทุนหรือทำงาน ในโครงการภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B - Employment ออกให้แก่คนต่างด้าวที่จะไปฝึกงานที่ราชอาณาจักรแบบมีค่าจ้างตอบแทน กรณีไม่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้ฝึกงานกับบริษัทเอกชน คนต่างด้าวจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส ED แทน 

กรณีคนต่าวด้าวที่ทำงานให้กับบริษัทในเยอรมนี มีภารกิจต้องเดินทางไปประชุม สัมมนา และภารกิจงานชั่วคราวอื่นๆ ที่ประเทศไทย บุคคลดังกล่าวต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B- Business 

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

1 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด) (Single Entry)

175 ยูโร (เงินสด) (Multiple Entries)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
หรือ
• สำเนาหนังสือยืนยันการอนุญาตทำงานจากหน่วยงานราชการที่ไทย เช่น กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

• เอกสารจากบริษัทในประเทศไทย

  1. หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศไทยถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้อง ระยะเวลาการจ้างงาน เงินเดือน จุดประสงค์ในการเดินทางไปไทย เป็นต้น
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และ/หรือ ประทับตราสำคัญของบริษัท) ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร + สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนาม
  3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. งบการเงินปีล่าสุด

    กรณี ฝึกงานแบบมีเงินตอบแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  5. สัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการฝึกงาน
เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ติดตาม

บุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรสและบุตร สามารถติดตามไปราชอาณาจักรได้ด้วย โดยยื่นเอกสารขอรับการตรวจตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O ซึ่งเข้าราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน โดยสามารถขอขยายระยะเวลาพำนักได้ที่ประเทศไทย ทั้งนี้ การตรวจลงตราดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม 70 ยูโร และบุคคลในครอบครัวต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• หนังสือจากบริษัทในไทยถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ระบุการเชิญคู่สมรส/ บุตร ของบุคคลที่จะไปทำงานที่ประเทศไทย 

• เอกสารแสดงสถานะทางครอบครัว เช่น ทะเบีนสมรส/ สูติบัตร

สำหรับการขอ COE เอกสารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการแปลและรับรอง ดังนี้

  • เอกสารราชการเยอรมันจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมัน เช่น Regierungspräsidium ก่อน จากนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยกับล่ามที่รับการรับรองจากศาล
  • เอกสารราชการของประเทศอื่น ๆ (ไม่ใช่เยอรมัน) จะต้องนำไปรับรองกับสถานเอกอัครราชทูต ประจำประเทศนั้น ๆ ก่อน จากนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยกับล่ามที่รับการรับรองจากศาล

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า หรือ ยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th