บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 704 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส ED
(Non-Immigrant ED)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการศึกษา เช่น เรียนในโรงเรียน ศึกษาในมหาวิทยาลัย และการค้นคว้าหรือการฝึกงานแบบไม่ได้รับเงินตอบแทน เป็นต้น

ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับการค้นคว้าหรือการฝึกงาน บุคคลดังกล่าวต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วตราว รหัส B - Business แทน

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

1 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด) (Single Entry)

175 ยูโร (เงินสด) (Multiple Entries)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

กรณี ผู้ขอรับการตรวจลงตราเป็น นักเรืยนในเยอรมนี

 • สำเนาบัตรนักเรียน หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน

กรณี ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะเดินทางไปศึกษาต่อ เช่น ที่โรงเรียน หรรือมหาวิทยาลัยในประเทศ

 • หนังสือยืนยัน จากสถานศึกษาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีหัวจดหมายของสถานศึกษา ตราประทับ และการลงนามจากผู้อำนวยการสถานศึกษา นอกจากนี้ จะต้องแนบสำเนาหนังสือเดืนทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ของผู้อำนวยการ หรือบุคคลทางสถานศึกษาที่เชิญผู้ขอรับการตรวจลงตราให้ไปศึกษาที่ประเทศไทย

กรณี ผู้ขอรับการตรวจลงตรา เดินทางไปฝึกงาน แบบไม่มีเงินค่าจ้างตอบแทน

 • เอกสารจากสถานศึกษาในเยอรมนี
  • หนังสือยืนยันว่า การฝึกงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา
 • เอกสารจากบริษัทที่จะไปฝึกงาน
  1. หนังสือเชิญ จากบริษัทถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยระบุวันที่เริ่มการฝึกงาน และระยะเวลาการฝึกงานด้วย
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และ/หรือ ประทับตราสำคัญของบริษัท) ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร + สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนาม
  3. สัญญาหรือเอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับการฝึกงาน

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ติดตาม

ผู้ปกครองที่จะร่วมเดินทางไปประเทศไทยด้วย สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O ซึ่งจะเข้าไทยได้ 1 ครั้ง และมีค่าธรรมเนียม 70 ยูโร โดยผู้ปกครองต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• สำเนาหลักฐานแสดงสถานะทางครอบครัว เช่น สูติบัตร

 • เอกสารราชการเยอรมันจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมัน เช่น Regierungspräsidium ก่อน จากนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยกับล่ามที่รับการรับรองจากศาล
 • เอกสารราชการของประเทศอื่น ๆ (ไม่ใช่เยอรมัน) จะต้องนำไปรับรองกับสถานเอกอัครราชทูต ประจำประเทศนั้น ๆ ก่อน จากนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยกับล่ามที่รับการรับรองจากศาล

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า หรือยื่นขอ Re-Entry Permit ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับการขยายจะขึ้นอยู่กับเหตุผลของสถานศึกษาและบริษัทฝึกงาน
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th