บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 58 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M
(Non-Immigrant M)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยด้วยเหตุผล ดังนี้

 • ปฏิบัติงานให้แก่สื่อมวลชนในประเทศไทย เช่น เป็นผู้สื่อข่าว หรือผู้รายงานข่าว เป็นต้น
  → ต้องได้รับการอนุญาตจากกองสื่อมวลชน กระทรวงการต่างประเทศ
  (อีเเมลติดต่อ : [email protected])

 • ถ่ายทำภาพยนต์/ รายการในประเทศไทย เช่น เป็นผู้กำกับ เจ้าหน้าที่ในกองถ่าย และ
  → ต้องได้รับการอนุญาตจากกองกิจการภาพยนตร์
  (ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ thailandfilmoffice.org)
อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

60 วัน

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ไทยจากหน่วยราชการไทย

 • หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติงานจากกองการสื่อมวลชน กระทรวงการต่างประเทศ
  หรือ
 • หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติงานจากกองกิจการภาพยนตร์

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย: โปรดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทย