บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 2,107 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O - Family
(Non-Immigrant O - Family)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับบุคคลสัญชาติไทย เช่น เป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ของบุคคลสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผู้ได้รับวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน 

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

1 ปี (Multiple entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด) (Single Entry)

175 ยูโร (เงินสด) (Multiple Entries)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• สำเนาหนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลสัญชาติไทยในครอบครัว

• ตัวจริง หรือ สำเนา ของเอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับบุคคลสัญชาติไทย (เช่น ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เป็นต้น) ในกรณีเอกสารได้แปลเป็นภาษาไทยแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแนบเอกสารตัวจริงในภาษาต่างประเทศมาด้วย

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า (ต่ออายุได้หลายครั้ง ตามเหตุผลและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) หรือยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th