บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 137 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O - Retirement
(Non-Immigrant O - Retirement)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี และท่านไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

1 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด) (Single Entry)

175 ยูโร (เงินสด) (Multiple Entries)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ

• สำเนาหลักฐานการได้รับเงินบำนาญสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,200 ยูโรต่อเดือน

  • กรณีเงินบำนาญน้อยกว่า 1,200 ยูโรต่อเดือน จะต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 ยูโร ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

• กรมธรรม์ประกันสุขภาพในต่างแดน เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันสุขภาพจะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (Outpatient) ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท (หรือ 1,300 ยูโร)
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (Inpatient) ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (หรือ 13,000 ยูโร)

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า (ต่ออายุได้หลายครั้ง ตามเหตุผลและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) หรือยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th