บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 452 view

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A (เพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี)
(Non-Immigrant Long Stay O-A)

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี

อายุวีซ่า

1 ปี (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

1 ปี ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

175 ยูโร (เงินสด)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 3 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 3 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงการเดินทางไปประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน

• สำเนาหลักฐานการได้รับเงินบำนาญสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,700 ยูโรต่อเดือน (65,000 บาท) ทั้งนี้ เอกสารตัวจริงต้องนำมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารด้วย

 • กรณีเงินบำนาญน้อยกว่า 1,700 ยูโรต่อเดือน จะต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 ยูโร ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

• หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการตรวจลงตราประเภท Long stay อายุไม่เกิน 3 เดือน (ยื่นตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ) กรุณาใช้ แบบฟอร์มนี้

• หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ยื่นตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)

• ประวัติส่วนตัวโดยย่อ Curriculum Vitae ภาษาอังกฤษ (ยื่นตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
 • มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 100,000 USD ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป รวมทั้งโรค COVID-19
  • สำหรับกรมธรรม์ของบริษัทประกันของเยอรมนีหรือต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ประเทศไทย)
   • หนังสือยืนยันกรมธรรม์ พร้อมระบุรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนดด้านบน (ยื่นสำเนา 3 ฉบับ) 
   • เอกสาร Foreign Insurance Certificate กรอกโดยบริษัทประกันสุขภาพ พร้อมลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 คนเป็นอย่างน้อย (ที่ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน) พร้อมตราประทับ (ยื่นตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)
  • สำหรับกรมธรรม์ของบริษัทประกันของไทย

• สำหรับผู้ยื่นคำร้องสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติเยอรมัน) จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม: สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หรือสำเนาบัตรอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมัน (Aufenthaltstitel)

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• ไม่สามารถยื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
→ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเอง 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นเอกสารแล้ว หรือ ขอรับเล่มคืนทางไปรษณีย์ โดยหากต้องการรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเตรียมซองจดหมายติดแสตมป์มาด้วยในวันที่ยื่นเอกสาร
→ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า (ต่อได้ครั้งเดียว ไม่เกิน 30 วัน) หรือ ยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ เอกสารเกี่ยวกับการการเข้าประเทศไทยและการขอต่อวีซ่าประเภท O-A กรุณาดูที่นี่
→ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ http://www.immigration.go.th