บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,262 view

ข้อมูลหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป
และค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

 

ประเภทของหนังสือเดินทางที่ออกให้แก่บุคคลทั่วไป มี 3 ประเภท ได้แก่

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน 10 ปี (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)
  บุคคลสัญชาติไทยที่มีสิทธิขอทำหนังสือเดินทาง 10 ปี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ได้ทำการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว และ
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ที่ประเทศไทย และ
  • มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ

หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน 10 ปี : 50 ยูโร (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน 5 ปี (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) 
  บุคคลสัญชาติไทยที่มีสิทธิขอทำหนังสือเดินทาง 5 ปี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ที่ประเทศไทย
  • เด็กแรกเกิด ที่มีสูติบัตรไทยแล้ว สามารถใช้สูติบัตรไทยเป็นหลักฐานขอทำหนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี เล่มแรกได้ เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว ผู้ปกครองจะต้องไปแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้เรียบร้อย มิเช่นนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี เล่มที่ 2 ให้ แต่จะออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี ให้แทน
  • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงไม่เกิน 20 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยเป็นหลักฐานในการขอทำหนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี ให้เพื่อใช้เดินทางกลับไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย ยกเว้น สามารถแสดงทะเบียนบ้าน และ หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางธรรมดา อายุ 5 ปี ได้

หนังสือเดินทางธรรมดา อายุการใช้งาน 5 ปี : 35 ยูโร (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 1. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน 1 ปี (หน้าปกสีเขียว) 
  ออกให้บุคคลสัญชาติไทยในกรณี
  • หนังสือเดินทางสูญหาย และประสงค์จะเดินทางเร่งด่วน
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุไปแล้วหรือใกล้หมดอายุ และประสงค์จะเดินทางเร่งด่วน
  • บุคคลที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก (ต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น)
  • บุคคลที่อายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ เคยถือหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มแรกแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน 1 ปี : 10 ยูโร (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

หมายเหตุ : หากประสงค์ที่จะให้สถานกงสุลใหญ่ฯ บันทึกรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือบันทึกรับรองข้อมูลอื่นใด ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (Endorsement) มีค่าธรรมเนียม 5 ยูโร (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

Passport_12Nov21-TH