บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 131 view

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวประเภทพิเศษ รหัส STV

 

✈️ คุณสมบัติ

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยผู้ได้รับวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน 

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

90 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

70 ยูโร (เงินสด)

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำหนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) ทั้งนี้ กรุณากาช่อง "Tourist Visa" และเขียนเพิ่มเติมคำว่า STV นอกจากนี้ จะต้องระบุข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.4 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางไปและออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 1 ฉบับ

• ใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรม อายุไม่เกิน 3 เดือน 1 ฉบับ

• ใบรับรองแพทย์ยืนยันเรื่องสุขภาพ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ) ทั้งนี้ ในใบรับรองแพทย์ควรมีการรับรองว่า ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส ระยะที่ 3 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้

• กรมธรรม์ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ longstay.tgia.org ซึ่งจะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (Outpatient) ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท (หรือ 1,300 ยูโร)
  • มีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (Inpatient) ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (หรือ 13,000 ยูโร)

• หลักฐานเกี่ยวกับที่พักในประเทศไทย (หลังกักตัวในที่พักที่รัฐกำหนด AQ / SHA+ / Samui Extra + ครบตามกำหนด) โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ใบเสร็จยืนยันการจ่ายเงินจองที่พักเต็มจำนวนที่ออกโดยบริษัทที่พักโดยตรง และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID number)
  • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของห้องชุด (Condominium)
  • สัญญาการซื้อห้องชุด พร้อมหลักฐานการผ่อนชำระอย่างน้อย 2 งวด หรือสัญญาเช่าซื้อ พร้อมหลักฐานการผ่อนชำระอย่างน้อย 2 งวด

• สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีจะต้องมีสำเนาสูติบัตรมาแสดงเพิ่มเติม รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย (บุคคลดังกล่าวต้องลงนามในแบบฟอร์มขอวีซ่า) ทั้งนี้ เด็กแต่ละคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ชุด

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า (ขออยู่ต่อได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน) หรือ ยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th