บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 976 view

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว รหัส TR

 

✈️ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้ออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยสามารถขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วันต่อครั้ง

อายุวีซ่า

3 เดือน (Single Entry)

6 เดือน (Multiple Entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

60 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

35 ยูโร (เงินสด) สำหรับ Single Entry

175 ยูโร (เงินสด) สำหรับ Multiple Entries

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และมีหน้าสำหรับประทับตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

• สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (มีข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย

• รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มขอวีซ่าให้เรียบร้อย

• สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางไปและออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 1 ฉบับ

• สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีจะต้องมีสำเนาสูติบัตรมาแสดงเพิ่มเติม รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย (บุคคลดังกล่าวต้องลงนามในแบบฟอร์มขอวีซ่า) ทั้งนี้ เด็กแต่ละคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา สำหรับวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวแบบ Multiple Entries:

• เอกสารยืนยันการจ้างงานจากนายจ้าง / เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน / เอกสารการค้ำประกันทางการเงิน พร้อมทั้งเอกสารแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน และเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ค้ำประกัน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ว่างงาน)

• เอกสารการจองที่พักอย่างน้อย 1 แห่ง (ในเอกสารจะต้องมีชื่อผู้ยื่นฯ อย่างชัดเจน) ในกรณีพักที่บ้านพักส่วนบุคคล จะต้องยื่นจดหมายเชิญจากเจ้าของบ้าน (ไม่เป็นลายมือเขียน) ที่ระบุที่อยู่และระยะเวลาการพำนักให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญมาด้วย

•  หลักฐานทางการเงิน: เอกสารแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน โดยจะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 5,000 ยูโรในแต่ละเดือน

โปรดทราบ

• สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

• ผู้ที่มีสัญชาติของกลุ่มประเทศพิเศษ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศพิเศษและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่เพจ รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

หมายเหตุ

• คำร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องถูกยื่นโดยตรงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• การรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนสามารถทำได้หลังผู้ขอรับการตรวจลงตรามายื่นคำร้องแล้ว 3 วัน โดยสามารถมารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือขอรับทางไปรษณีย์ได้ หากขอรับทางไปรษณีย์ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องนำซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองสำหรับส่งกลับมามอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันยื่นคำร้องด้วย
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

• หลังเดินทางเข้าประเทศไทย: ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยเพื่อการขอต่อวีซ่า (ต่อได้ครั้งเดียว ไม่เกิน 30 วัน) หรือยื่นขอ Re-Entry Permit 
→ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเลือก http://www.immigration.go.th