บริการประชาชน

บริการประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

Q

ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าได้มากที่สุดกี่วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย?

ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าได้มากที่สุดกี่วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย?

A

คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากวีซ่าประเภทเข้าครั้งเดียวมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากคุณยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเกิน 3 เดือนและวีซ่าของคุณหมดอายุก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากวีซ่าประเภทเข้าครั้งเดียวมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากคุณยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเกิน 3 เดือนและวีซ่าของคุณหมดอายุก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

Q

ฉันต้องรอการอนุมัติวีซ่าเป็นเวลานานเท่าใด?

ฉันต้องรอการอนุมัติวีซ่าเป็นเวลานานเท่าใด?

A

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติคำร้องขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ และจะดำเนินการตามลำดับที่ได้รับใบคำร้องเท่านั้น ขอความกรุณาวางแผนล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติคำร้องขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ และจะดำเนินการตามลำดับที่ได้รับใบคำร้องเท่านั้น ขอความกรุณาวางแผนล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

Q

ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์หรือไปยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้หรือไม่?

ฉันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์หรือไปยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้หรือไม่?

A

ไม่ได้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะไม่ทำการตรวจสอบหรืออนุมัติใบคำร้องที่ส่งมาทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ผู้ที่ต้องการวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์เป็น E-Visa บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE เท่านั้น

→ ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าขั้นตอนการสมัครวีซ่า

การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (Stickerless E-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

ไม่ได้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะไม่ทำการตรวจสอบหรืออนุมัติใบคำร้องที่ส่งมาทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ผู้ที่ต้องการวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์เป็น E-Visa บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE เท่านั้น

→ ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าขั้นตอนการสมัครวีซ่า

การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (Stickerless E-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

Q

ฉันถือสัญชาติ... จะสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่?

ฉันถือสัญชาติ... จะสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่?

A

คุณสามารถตรวจสอบผ่านทาง Frequently Asked Questions บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE ได้

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

คุณสามารถตรวจสอบผ่านทาง Frequently Asked Questions บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE ได้

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

Q

ฉันสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอหรือไม่ต้องมีวีซ่า ได้หรือไม่?

ฉันสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอหรือไม่ต้องมีวีซ่า ได้หรือไม่?

A

ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ บุคคลจากบางประเทศ/สัญชาติ เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้หรือไม่? โปรดตรวจสอบผ่านทาง Frequently Asked Questions บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องยื่นขอและมี Thailand Pass ก่อนเดินทางถึงเมืองไทยด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ บุคคลจากบางประเทศ/สัญชาติ เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้หรือไม่? โปรดตรวจสอบผ่านทาง Frequently Asked Questions บนเว็บไซต์ THAI E-VISA OFFICIAL WEBSITE

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องยื่นขอและมี Thailand Pass ก่อนเดินทางถึงเมืองไทยด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

Q

ฉันขอต่ออายุวีซ่าในประเทศไทยได้ไหม?

ฉันขอต่ออายุวีซ่าในประเทศไทยได้ไหม?

A

วีซ่ามีวันหมดอายุและถูกกำหนดไว้แล้ว ซึ่งผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะต้องเข้าประเทศไทยก่อนวันหมดอายุเท่านั้น วีซ่าเองไม่สามารถต่ออายุได้ แต่คุณสามารถขอขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ 

เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย ระยะเวลาพำนักจะถูกประทับตราบนหนังสือเดินทางของคุณโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้น คุณสามารถขอขยายระยะเวลาพำนักและขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย  (Immigration Office) 

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565

วีซ่ามีวันหมดอายุและถูกกำหนดไว้แล้ว ซึ่งผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะต้องเข้าประเทศไทยก่อนวันหมดอายุเท่านั้น วีซ่าเองไม่สามารถต่ออายุได้ แต่คุณสามารถขอขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ 

เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย ระยะเวลาพำนักจะถูกประทับตราบนหนังสือเดินทางของคุณโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้น คุณสามารถขอขยายระยะเวลาพำนักและขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย  (Immigration Office) 

หมายเหตุ แก้ไขครั้งล่าสุด 01 มิถุนายน 2565