บริการประชาชน

บริการประชาชน

277 view

ข้อมูลทั่วไป

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

หนังสือเดินทาง

ข้อกำหนดการตรวจลงตรา (วีซ่า)

อายุวีซ่า และระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ


มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  1. คนต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) 
  2. คนต่างชาติที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
  3. คนต่างชาติที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

การบังคับใช้มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยกับคนต่างชาติทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับสัญชาติ เหตุผลในการเดินทาง และระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศไทยของผู้เดินทาง ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ รายชื่อประเทศ/สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ


หนังสือเดินทาง (Ordinary Passport)

Reisepass

Vorläufiger-Reisepass

Kinderreisepass

หนังสือเดินทาง (รวมถึงหนังสือเดินทางฉุกเฉิน) หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ หรือเอกสารเดินทางอื่น ๆ จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศไทย

ผู้เยาว์จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ด้วยหนังสือเดินทางเยอรมันสำหรับผู้เยาว์ (Kinderreisepass) เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรประจำตัวสำหรับผู้เยาว์ เยอรมัน (Kinderausweis) ได้ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางเยอรมันสีน้ำเงิน หรือเอกสารเดินทางสีเทา (ซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐบาลเยอรมันออกให้แก่ผู้ขอลี้ภัย ผู้ลี้ภัย หรือคนไร้สัญชาติ) จะต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเสมอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จะไม่ตรวจลงตราให้แก่บุคคลที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา ตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางเสมอ


ข้อกำหนดการตรวจลงตรา (วีซ่า)

ผู้ถือหนังสือเดินทางเยอรมันที่มีจุดประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องตรวจลงตราได้ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ รวมถึงการเดินทางทางบกด้วย

อย่างไรก็ดี การพำนักในประเทศไทยโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางเข้าไทยครั้งแรก) หากท่านประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน ท่านจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าล่วงหน้า


อายุวีซ่า และระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

อายุวีซ่า

ท่านสามารถขอรับการตรวจลงตราได้อย่างเร็วที่สุด คือ 3 เดือนก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่า ดังนั้น หากมีการขอวีซ่าเร็วเกินกำหนด 3 เดือนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะทำให้วีซ่าหมดอายุก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม และท่านต้องขอวีซ่าใหม่

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบอายุวีซ่า จากวันที่ออกวีซ่า (VALID FROM) และวันที่วีซ่าหมดอายุ (VALID UNTIL) ตามที่ปรากฏบนวีซ่าสติ๊กเกอร์ ซึ่งหมายความว่า จะต้องเดินทางถึงประเทศไทยภายในวันที่วีซ่าหมดอายุ (VALID UNTIL)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จำนวนวันที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ท่านได้รับ (VISA TYPE) ทั้งนี้ ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางถึงประเทศไทย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราระบุวันที่ท่านเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยในหนังสือเดินทางของท่าน อนึ่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจในการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าประเทศไทยของท่าน แม้ว่าท่านจะมีวีซ่าอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม 

โปรดคำนึงว่า วีซ่าแบบเดินทางเข้าได้ครั้งเดียว (Single Entry) จะใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากท่านเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว จะไม่สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีก (ถึงแม้วีซ่าจะยังไม่หมดอายุ)


ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

  1. เมื่อท่านได้รับวีซ่าจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่า ว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

  2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลอายุวีซ่าบนวีซ่า โดยดูวันที่ออกวีซ่า (VALID FROM...) และวันที่วีซ่าหมดอายุ (VALID UNTIL...) โดยท่านต้องเดินทางถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อายุวีซ่าไม่ใช่ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในประเทศไทย

  3. เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทย โปรดสังเกตุตราประทับที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับอนุญาตลงในหนังสือเดินทาง โดยดูวันที่เข้าเมือง (ADMITTED...) และวันสิ้นสุดการอนุญาต หรือวันที่อยู่ได้เป็นวันสุดท้าย (UNTIL...) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามการอนุญาตดังกล่าว คือ อยู่ในประเทศไทยไม่เกินวันสิ้นสุดการอนุญาต มิเช่นนั้น จะได้รับโทษตามกฎหมาย (ปรับเงิน และ/หรือ จำคุก)

  4. ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท Tourist และประเภท Non-Immigrant จะต้องสามารถแสดงเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับ 20,000 บาท (สำหรับตนเอง) และ 40,000 บาท (สำหรับทั้งครอบครัว) ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ

  5. สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอรับการตรวจลงตรา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจลงตรา