เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ (THAI HOM MALI RICE CERTIFICATE)

เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ (THAI HOM MALI RICE CERTIFICATE)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 431 view

สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทาง

https://thaihommaliricecertificationmark.dft.go.th/

Thai_Hom_Mali_Rice