สกญ. รายงาน โควิด-19 ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล ตุลาคม 2564

1 ต.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กันยายน 2564

1 ก.ย. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล สิงหาคม 2564

2 ส.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กรกฎาคม 2564

1 ก.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มิถุนายน 2564

1 มิ.ย. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล เมษายน 2564

1 เม.ย. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มีนาคม 2564

8 มี.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กุมภาพันธ์ 2564

27 ม.ค. 2564