สกญ. รายงาน โควิด-19 ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มกราคม 2566

4 ม.ค. 2566

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล ธันวาคม 2565

29 ธ.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤศจิกายน 2565

9 พ.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล ตุลาคม 2565

1 ต.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กันยายน 2565

1 ก.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล สิงหาคม 2565

1 ส.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กรกฎาคม 2565

1 ก.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มิถุนายน 2565

1 มิ.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤษภาคม 2565

2 พ.ค. 2565