สกญ. รายงาน โควิด-19 ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤษภาคม 2565

2 พ.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล เมษายน 2565

1 เม.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มีนาคม 2565

1 มี.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กุมภาพันธ์ 2565

1 ก.พ. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มกราคม 2565

4 ม.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล ธันวาคม 2564

1 ธ.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤศจิกายน 2564

2 พ.ย. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล ตุลาคม 2564

1 ต.ค. 2564

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กันยายน 2564

1 ก.ย. 2564