สกญ. รายงาน โควิด-19 ในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล สิงหาคม 2565

1 ก.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล สิงหาคม 2565

1 ส.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กรกฎาคม 2565

1 ก.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มิถุนายน 2565

1 มิ.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล พฤษภาคม 2565

2 พ.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล เมษายน 2565

1 เม.ย. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มีนาคม 2565

1 มี.ค. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล กุมภาพันธ์ 2565

1 ก.พ. 2565

สกญ. รายงานโควิด-19 ในเขตกงสุล มกราคม 2565

4 ม.ค. 2565