สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมฟังเสวนาด้าน AI Governance ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ The Technical University of Munich (TUM)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมฟังเสวนาด้าน AI Governance ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ The Technical University of Munich (TUM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

| 226 view

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล (ฝ่ายพิธีการทูต การศึกษา และวัฒนธรรม) และนางสาวปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา กงสุล (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Fireside Chat) กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Governance และสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย TUM โดยมี Prof. Urs Gasser คณบดี คณะ School of Social Sciences and Technology ของมหาวิทยาลัย TUM ให้การต้อนรับ

ในงานดังกล่าว ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของไทย ได้รับเชิญจาก TUM Think Tank เป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของเยอรมนีด้าน AI Governance เช่น Prof. Christian Djeffal ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Ms. Amela Gjishti ผู้ร่วมก่อตั้ง Responsible Tech Hub โดย ดร.ชัยชนะฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยในด้าน AI Governance และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นท้าทาย เช่น การสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI Governance แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ  การพัฒนานวัตกรรมและจริยธรรมของ AI ความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการร่างกฏหมาย การบังคับใช้และการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ AI ที่ก้าวกระโดด ซึ่งได้รับความสนใจและสอบถามจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาอย่างมาก

อนึ่ง ดร.ชัยชนะฯ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านการสื่อสารดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นศิษย์เก่าเยอรมนี โดยจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) จาก Universitaet Duisburg-Essen

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ