กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนิร์นแบร์ก (Nürnberg) รัฐไบเอิร์น

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนิร์นแบร์ก (Nürnberg) รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ธ.ค. 2566

| 428 view

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการงานกงสุลนอกสถานที่ หรือ "บริการกงสุลสัญจร" ที่วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก เมืองเนิร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากนครมิวนิกในการเข้าถึงบริการด้านกงสุล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก

การจัดกิจกรรม "บริการกงสุลสัญจร" ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทุกประเภทของบริการทางกงสุล คือ งานหนังสือเดินทาง งานออกบัตรประจำตัวประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร์รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุล และให้ความรู้และตอบคำถามด้านกงสุลด้วย ทั้งนี้ มียอดรวมการให้บริการทั้งสองวัน 178 รายการบริการ (service case)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ