กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดไทยสามัคคี เมืองชไปร์ทบัค รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดไทยสามัคคี เมืองชไปร์ทบัค รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 467 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการงานกงสุลนอกสถานที่ หรือ "บริการกงสุลสัญจร" ที่วัดไทยสามัคคี เมืองชไปร์ทบัค (Spraitbach) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค (Baden-Württemberg) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากนครมิวนิกในการเข้ารับบริการด้านกงสุล โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดไทยสามัคคี (สมาคม Deutsch-Thailändischer Förderverein Stauferland e.V.)

การจัดกิจกรรม "บริการกงสุลสัญจร" ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 โดยในครั้งนี้ได้เปิดให้บริการงานกงสุลครบทุกประเภทของบริการสำหรับคนไทย ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุล รวมทั้งได้จัดบรรยายให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการใช้ชีวิตในเยอรมนีให้กับผู้ที่มารอรับบริการด้วย  ทั้งนี้ มียอดการให้บริการทั้งสองวันรวมทั้งสิ้น 140 รายการบริการ (service case)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ