ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (พตส. ๑๒) จากประเทศไทย และผู้แทนพรรค Christlich-Soziale Union (Christian Social Union หรือ CSU) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการเมือง - การปกครองของรัฐไบเอิร์น

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (พตส. ๑๒) จากประเทศไทย และผู้แทนพรรค Christlich-Soziale Union (Christian Social Union หรือ CSU) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการเมือง - การปกครองของรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 93 view

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหมายให้นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทน ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (พตส. ๑๒) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในโอกาสเยือนนครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
ในโอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก Mr.Christian Kattner ตำแหน่ง Head of International Office ผู้แทนพรรค Christlich-Soziale Union (Christian Social Union หรือ CSU) เกี่ยวกับนโยบายของพรรค โครงสร้าง และการบริหารจัดการภายในของพรรค รวมทั้งบทบาทของพรรค CSU ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสหภาพยุโรป

ภายในงาน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เศรษฐกิจการเมืองของรัฐไบเอิร์น พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและคณะศึกษาดูงานฯ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ กับการเมือง การสื่อสารทางการเมือง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ