กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกพบหารือนาย Michael Kleiner ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ แรงงานและการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกพบหารือนาย Michael Kleiner ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ แรงงานและการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2567

| 281 view

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือนาย Michael Kleiner ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ แรงงานและการท่องเที่ยวรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจสีเขียว การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และการส่งเสริมธุรกิจ startup

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงระหว่างกันในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน อันเป็นฐานที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ